วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพหมู่รับวุฒิบัตร

ภาพทำเนียบ (ต่อ) ครับ ลำดับ 71 - 76


ชื่อ เจ้าอธิการบุญสิน ฉายา อสิาโณ
อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๗ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนาควารี ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คติธรรม โอกาสคือวาสนา


ชื่อ พระปลัดนัญธพงศ์ ฉายา กิตฺติาโณ
อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๗ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลกำแพง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
คติธรรม โลกวุ่นวาย เพราะขาดหิริโอตตับปะ


ชื่อ พระครูปทุมปัญญาภรณ์
อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๕ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลประชาพัฒนา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสระบัว ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
คติธรรม เราต้องมีแต่ให้ ไม่ใช่มีแต่เอา


ชื่อ พระครูพิจิตรธรรมสุนทร
อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๑๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุ่งยั้ง (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
คติธรรม มีแต่ให้ใจรักพระศาสนา


ชื่อ พระครูถาวรมงคลจิต
อายุ ๖๔ ปี พรรษา ๑๕ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลนางาม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสามัคคีธรรม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
คติธรรม มีธรรมที่ใจ ไปไหนสุข – สบายดี


ชื่อ พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ
อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๓๕ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธรรมสินธุ์โสภา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คติธรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ภาพทำเนียบ (ต่อ) ครับ ลำดับ 61 - 70


ชื่อ พระสมุห์สมบูรณ์ ฉายา อโสโก
อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๑๑ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
คติธรรม มีธรรมเป็นนิต จิตไม่มีโศก


ชื่อ พระครูสมุห์ฤทัย ฉายา อิสฺสโร
อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๙ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลเซิม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดหลวงพิสัยเจติยาราม ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
คติธรรม ไม่มีคำว่าสายหรือช้าสำหรับการทำความดี


ชื่อ เจ้าอธิการคำปัน ฉายา ปภาโส
อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๑๐ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพบพระ – วาเล่ย์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพบพระเหนือ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
คติธรรม ผู้รู้คือผู้ทุกข์


ชื่อ พระชำนาญ ฉายา านวโร
อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๙ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหัวหิน (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดคีรีวงศาราม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คติธรรม ชั่ว-ดี ไม่ได้อยู่ที่ชาติตระกูล แต่อยู่ที่การกระทำ


ชื่อ เจ้าอธิการทวี ฉายา อคฺคธมฺโม
อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๙ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลเชียงของ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดหนองบัว ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ชื่อ เจ้าอธิการธีระพงษ์ ฉายา ปิยธโร
อายุ ๓๕ ปี พรรษา ๙ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลท่าจำปา เขต ๒
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดจอมแจ้ง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
คติธรรม ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้


ชื่อ พระปลัดสมศักดิ์ ฉายา านธมฺโม
อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสระโพนทอง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโนนสะอาด ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
คติธรรม สัจจะคือชีวิต


ชื่อ เจ้าอธิการสุนทร ฉายา ธมฺมจาโร
อายุ ๔๑ ปี พรรษา ๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสำโรง – เหล่างาม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดท่าวารี ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
คติธรรม ทำให้ดู อยู่ให้เห็น


ชื่อ เจ้าอธิการทวีศักดิ์ ฉายา ยุตฺติโก
อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพันเสา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
คติธรรม ชีวิตคือการเรียยรู้ตลอดเวลา


ชื่อ เจ้าอธิการเศรษฐพงษ์ ฉายา ปสนฺนจิตฺโต
อายุ ๒๘ ปี พรรษา ๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสันโค้ง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบุญงาม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
คติธรรม ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

ภาพทำเนียบ (ต่อ) ครับ ลำดับ 51 - 60


ชื่อ พระมหาวันชัย ฉายา อินฺทวํโส
อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลคำบ่อ เขต ๒
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธรรมบวร ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
คติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต จริงจัง จริงใจ


ชื่อ พระมหาสุวรรณ ฉายา สนฺตจิตฺโต
อายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑๕ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลนครดิฐ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
คติธรรม จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ชื่อ พระมหาวรเวช ฉายา อคฺคเมธี
อายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑๕ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลป่าซาง เขต ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสันคือ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
คติธรรม เก็บเอาคำเหยียดหยามดูหมิ่นมาเป็นกำลังใจ


ชื่อ พระครูวินัยธรพิพัฒน์พงษ์ ฉายา ปิยวณฺโณ
อายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑๕ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต ๒
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คติธรรม กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


ชื่อ พระครูสุวัฒน์กิจพิมล
อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๑๔ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสุ่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
คติธรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


ชื่อ พระครูปลัดอภิชาติ ฉายา สุวณฺณโชโต
อายุ ๓๙ ปี พรรษา ๑๔ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลวังน้อย
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีประชา ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คติธรรม ไม่มีใครเฉลียวฉลาดตลอดเวลา


ชื่อ พระปลัดคมสัน ฉายา ปภสฺสโร
อายุ ๓๔ ปี พรรษา ๑๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพรรณา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอุฒาจารย์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
คติธรรม ทะเลงามเพราะมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นเพราะมีอุปสรรค


ชื่อ เจ้าอธิการบุญยิ่ง ฉายา สุจิตฺโต
อายุ ๓๓ ปี พรรษา ๑๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหัวเมือง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดทุ่งปิ้ง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ชื่อ เจ้าอธิการสุวิชา ฉายา กนฺตสีโล
อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๑๒ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลผาสามยอด เขต ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดทิพย์ชลธาวนาราม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
คติธรรม สุข - ทุกข์ อยู่ที่เรา


ชื่อ เจ้าอธิการวันชัย ฉายา เมธิโก
อายุ ๔๐ ปี พรรษา ๑๒ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสะเดา (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดกอบกุลรัตนาราม ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
คติธรรม เห็นว่าสิ่งไหนเป็นบุญ จงทำสิ่งนั้นเถิด

ภาพทำเนียบ (ต่อ) ครับ ลำดับ 41 - 50


ชื่อ พระครูวิโรจน์ธรรมาภรณ์
อายุ ๕๕ ปี พรรษา ๑๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลนาเหล่า เขต ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโคกสง่าวนาราม ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
คติธรรม ทำวันนี้ดีกว่าทำวันหน้า


ชื่อ เจ้าอธิการเชี่ยวชาญ ฉายา ชยธมฺโม
อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๑๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโพธาราม ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
คติธรรม อยู่อย่างมีสติคือคติประจำใจ


ชื่อ พระครูเกษมกิจจานุยุต
อายุ ๔๐ ปี พรรษา ๑๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบุเปือย
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตจะจัดตัวของมันเอง


ชื่อ เจ้าอธิการสำรวย ฉายา สิริธโร
อายุ ๓๙ ปี พรรษา ๑๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าดอนภู่ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดอุดรธานี
คติธรรม จิตฝักใฝ่ ใจห่วงหา เพียรนำพา ปัญญานำทาง


ชื่อ พระปลัดชัยสิทธิ์ ฉายา สุชาโต
อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๑๗ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลท่าขนอน
ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๐ หมู่ที่ ๑ วัดสถิตคีรีรมย์ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คติธรรม คิดก่อนทำ อย่าทำก่อนคิด


ชื่อ พระครูอดุลธรรมสาร
อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๑๗ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าบนเนิน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
คติธรรม หอคอยที่สูงที่สุด เริ่มต้นจากฐานพื้นดิน


ชื่อ พระครูปทุมธรรมโมภาส
อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๑๗ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
คติธรรม ให้เขาก่อน ก่อนที่เขาจะให้เรา


ชื่อ พระครูโสภณธรรมกิจ
อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๗ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง (อ.กระนวน)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
คติธรรม ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา


ชื่อ เจ้าอธิการประคอง ฉายา อธิชวโน
อายุ ๖๒ ปี พรรษา ๑๖ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหินดาด เขต ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
คติธรรม ไม่มีใครแก่เกินเรียน


ชื่อ พระครูภัทรศาสนกร
อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลปากพะยูน – ท่ามะเดื่อ (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปัณณาราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
คติธรรม ถ้าไม่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ไม่เปลี่ยน

ภาพทำเนียบ (ต่อ) ครับ ลำดับ 31 - 40


ชื่อ พระครูประภาสปริยัติวิมล
อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๒๒ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดเชียงใหม่
คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า


ชื่อ เจ้าอธิการบุญเหลือ ฉายา กนฺตธมฺโม
อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๒ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมอสำราญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกำแพงเพชร
คติธรรม ขอให้มีโอกาสได้ทำบุญ


ชื่อ พระครูสุกิตติชัยคุณ
อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๒๑ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลห้วยงู
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดหนองแซง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
คติธรรม เป็นพระต้องสึก ถ้าไม่สึกเสร็จ


ชื่อ พระมหาสาย ฉายา สีลเตโช
อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๑ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองหัวฟาน
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโนนเกษตร ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
คติธรรม ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว


ชื่อ พระใบฎีกาสาธร ฉายา สญฺโม
อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๒๐ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบางสน
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดดอนกุฎี ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คติธรรม ระยะทางพิสูจน์ม้า ระยะเวลาพิสูจน์คน


ชื่อ พระครูปลัดกิจเมธี ฉายา ติกฺขวีโร
อายุ ๔๑ ปี พรรษา ๒๐ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลดอนมูล – พระหลวง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
คติธรรม ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด


ชื่อ พระปลัดบุญมั่น ฉายา อคฺคปญฺโ
อายุ ๔๐ ปี พรรษา ๒๐ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๒
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
คติธรรม ทำวันนี้ เพื่อวันหน้า ให้ดีที่สุด


ชื่อ เจ้าอธิการยศพร ฉายา กนฺตวโร
อายุ ๔๐ ปี พรรษา ๒๐ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลเซกา เขต ๑ (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีเจริญพัฒนา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
คติธรรม คิดดี ทำดี สติมา ปัญญาเกิด


ชื่อ เจ้าอธิการธวัช ฉายา จนฺทูปโม
อายุ ๔๐ ปี พรรษา ๑๙ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลนาแต้
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดวิเวกแสงธรรม ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
คติธรรม ทะเลจะสวยต้องมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นก็ต้องมีปัญหา


ชื่อ พระมหาบุญสม ฉายา ปุญฺสโม
อายุ ๕๙ ปี พรรษา ๑๘ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดขุมทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
คติธรรม ปัญญาคือแสงสว่าง ปัญญาทำให้องอาจ

ภาพทำเนียบ (ต่อ) ครับ ลำดับ 21 - 30


ชื่อ พระครูสุเมธจริยาลังการ
อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๒๔ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
คติธรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


ชื่อ พระครูจารุพัชรกิจ
อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๒๔ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดห้วยแสนงา ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
คติธรรม งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน


ชื่อ พระครูใบฎีกาชาญ ฉายา ปญฺาโพธิสุวณฺโณ
อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๔ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คติธรรม คิดจะทำจะต้องทำให้สำเร็จ


ชื่อ เจ้าอธิการประสิทธิ์ ฉายา อานนฺโท
อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๔ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุ่ม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโพนค้อ ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง ฯ จังหวัดศรีสะเกษ
คติธรรม คิดดี พูดดี ทำดี ปฏิบัติดี


ชื่อ พระครูวิบูลสมัตถกิจ
อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๒๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลป่าเซ่า
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าเซ่า ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
คติธรรม ความดังไม่คงที่ แต่ความดีซิคงทน


ชื่อ พระครูสุนทรธรรมวิจิตร
อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๒๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดบุรีรัมย์
คติธรรม ระยะทางแม้นพันไมล์ ก็เริ่มจากก้าวเพียงก้าวเดียว


ชื่อ พระสมุห์วรรณชัย ฉายา นรินฺโท
อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลกุดเลาะ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดราษฎร์บูรณะ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ชื่อ พระครูสุวรรณวนาภิบาล
อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลคำน้ำสร้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
คติธรรม รักความยุติธรรม


ชื่อ พระครูสุนทรสาธุกิจ
อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๓ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพราน (ธ)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอัมพวนาราม ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
คติธรรม รักความยุติธรรม


ชื่อ เจ้าอธิการปุณณรัตน์ ฉายา วายาโม
อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๒๒ พรรษา
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปอพราน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
คติธรรม ฝันให้ไกล ไปให้ถึง